THE GAL WHO IS THE PETER PAN


by TAMaZUKI

NU WATCH!


跟ANDY 1起買了新錶* 雖然不是我喜歡的V.W..=]
不過有新錶戴也很開心!! ARMANI EUR$299 only!!!

SHOPPIN'時又見到這東西, S.wen 1定喜歡啦~所以買了*

S.wen幫我整的*=] pink lady*

[PR]
by TAMaZUKI | 2008-08-09 22:13 | Fotoz_ __